درس پنجاه و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3250/Maya_-_Duplicate_with_Transform
درس پنجاه و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3249/Nuke_-_Corner_Pin
درس پنجاه و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3248/Maya_-_Convert_Paint_Effects_to_Polygon
درس پنجاه و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3247/Arnold_-_Curve_Collector
درس پنجاه ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3246/Maya_-_Assign_Material_to_Objects
درس چهل و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3245/Davinci_-_Letterbox
درس چهل و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3244/Maya_-_Wobble_Spin
درس چهل و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3242/Maya_-_Tank_Treads_Rig
درس چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3241/Davinci_Resolve_-_Glamour_Look
درس چهل و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3240/Maya_-_Redshift
123456