مریم مرادی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند. 
http://new.circletc.com/fa/wdetail/4/Advanced_Rendering_with_V-Ray_in_3ds_Max
درس چهل و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3233/3ds_Max_-_Normal_Align
درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس سی و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3227/Maya_-_Project_Curve_on_Mesh
درس سی و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3213/Houdini_-_Intersec
درس سی و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3212/Davinci_Fast_Track__Convert_to_Bezier
درس سی و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3211/Maya_-_Cluster_Deformer_and_Aim_Constraint
درس سی و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3210/Maya_-_Selection_and_Viewport_Gamma
123456