مریم مرادی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند. 
http://new.circletc.com/fa/wdetail/4/Advanced_Rendering_with_V-Ray_in_3ds_Max
درس شصت و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3277/3ds_Max_-_AOV
درس شصت و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3269/3ds_Max_-_Spline_Mapping
درس شصت و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3267/3ds_Max_-_Interpolation
درس شصت و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3259/3ds_Max_-_Deforming_Multiple_Objects
درس چهل و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3233/3ds_Max_-_Normal_Align
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس بیست و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3207/3ds_Max_-_Save_as__Plus
درس بیست و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3206/3ds_Max_-_Show_End_Result
123