درس پنجاه و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3247/Arnold_-_Curve_Collector
درس چهل و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3234/Houdini_-_Ambient_Occlusion
درس چهل و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3233/3ds_Max_-_Normal_Align
درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس سی و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3227/Maya_-_Project_Curve_on_Mesh
درس سی و هفتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3226/Maya_-_Input_Color_Space_Rules
درس سی و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3225/Maya_-_Train_Wheel_Rigging
درس سی و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3224/Houdini_-_Procedural_Thinking_and_Mindset_Part_01
12345