این دوره که برای اولین بار در ایران زیر نظر مستقیم کمپانی Next Limit توسط Circle TC برگزار میشود تمامی‌ بخشهای مختلف رندرر قدرتمند Maxwell را پوشش میدهد که سرفصل این دوره به تایید کمپانی Next Limit رسیده و در انتهای دوره شرکت کنندگان میتوانند بعد از قبولی در آزمون تئوری و عملی‌ و تایید نمونه کارهایشان توسط کارشناسان کمپانی Next Limit مدرک معتبر از کمپانی Next Limit دریافت کنند
http://new.circletc.com/fa/wdetail/14/Maxwell_Render
درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس سی و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3227/Maya_-_Project_Curve_on_Mesh
درس سی و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3224/Houdini_-_Procedural_Thinking_and_Mindset_Part_01
درس سی و چهارم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3213/Houdini_-_Intersec
درس سی و سوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3212/Davinci_Fast_Track__Convert_to_Bezier
درس سی و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3211/Maya_-_Cluster_Deformer_and_Aim_Constraint
درس سی و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3210/Maya_-_Selection_and_Viewport_Gamma
1234567