این دوره که برای اولین بار در ایران زیر نظر مستقیم کمپانی Next Limit توسط Circle TC برگزار میشود تمامی‌ بخشهای مختلف رندرر قدرتمند Maxwell را پوشش میدهد که سرفصل این دوره به تایید کمپانی Next Limit رسیده و در انتهای دوره شرکت کنندگان میتوانند بعد از قبولی در آزمون تئوری و عملی‌ و تایید نمونه کارهایشان توسط کارشناسان کمپانی Next Limit مدرک معتبر از کمپانی Next Limit دریافت کنند
http://new.circletc.com/fa/wdetail/14/Maxwell_Render
درس بیستم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3199/Maxwell_-_Multilight
درس پانزدهم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3232/15_-_Maxwell_-_Anisotropy
درس چهاردهم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3179/14_-_Intro_to_Material_-_بخش_چهارم
درس سیزدهم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3178/13_-_Intro_to_Material_-_بخش_سوم
درس دوازدهم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3177/12_-_Intro_to_Material_-_بخش_دوم
درس یازدهم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3176/11_-_Intro_to_Material_-_بخش_اول
درس دهم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3175/10_-_Multi_Light
درس نهم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3174/09_-_Maxwell_Camera_-_بخش_دوم
درس هشتم از دوره رایگان Maxwell
http://new.circletc.com/fa/video/3173/08_-_Maxwell_Camera_-_بخش_اول
123