درس پنجاه ام از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3246/Maya_-_Assign_Material_to_Objects
درس چهل و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3245/Davinci_-_Letterbox
درس چهل و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3244/Maya_-_Wobble_Spin
درس چهل و ششم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3241/Davinci_Resolve_-_Glamour_Look
درس چهل و پنجم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3240/Maya_-_Redshift
درس چهل و دوم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3233/3ds_Max_-_Normal_Align
درس چهل و یکم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3231/Mudbox_-_Stencil
درس چهلم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3229/3ds_Max_-_Path_Deform
درس سی و نهم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3228/3ds_Max_-_Align
درس سی و هشتم از دوره رایگان CTC FAST Track
http://new.circletc.com/fa/video/3227/Maya_-_Project_Curve_on_Mesh
12345